V/v tổ chức các cuộc TH: Tổ chức, quản lí các hoạt động CM thuộc lĩnh vực GDTrH qua hệ thống mạng thông tin; cuộc thi KHKT; cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn; cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp