Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp quốc gia cho học sinh trung học năm học 2016-2017